อ.โอฬาริก ศรีวงศ์ : Ps. Orarick Sriwong

 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครือข่าย และการวางแผนกลยุทธ์องค์กร และมีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ทั้งในระดับจังหวัด ประเทศ และนานาชาติ
 • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ 
 • เคยได้รับรางวัลในการทำงานมามากมาย อาทิ ผู้ชนะเลิศโครงการระดับเอเชีย (จาก 700 โครงการทั่วทวีปเอเชีย) 
 • ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจากหลากหลายองค์กร อาทิ สโมสรโรตารี จังหวัดพะเยา, องค์กรเพื่อการนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย, รองประธานสภาวัฒนธรรม เขตวัฒนา,  กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, ที่ปรึกษาด้านเมืองสีเขียว เทศบาลนครเชียงใหม่,  กรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่
 • เป็นผู้มีอุดมการณ์ ห่วงใยและเห็นแก่ประโยชน์ของชุมชนและสังคม จึงได้ก่อตั้งองค์กรดิออลเพื่อสังคมขึ้น ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีโครงการภายใต้กว่า 20 โครงการ
 • ในด้านการรับใช้พระเจ้า เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรบูรณาการ เป็นผู้เลี้ยงที่มีหัวใจห่วงใยและรักคน เป็นนักพัฒนาและสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้งานของพระเจ้าเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นผู้เทศนาที่มีเข้าใจง่าย สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ดี
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ประธานคริสตจักรบูรณาการ, กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด (เชียงใหม่), ประธานองค์กรดิออล์เพื่อสังคม, กรรมการบริหารเครือข่าย GCA, นายกสมาคมนักธุรกิจคริสเตียนเชียงใหม่, รองประธานมูลนิธิรักษ์เด็ก.

อ.จิราพร ศรีวงศ์ : Ps. Jiraporn Sriwong

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จบหลักสูตรการอบรมพระคัมภีร์สำหรับผู้รับใช้พระเจ้า (BSP) สมรสแล้วกับ อ.โอฬาริก ศรีวงศ์ 
 • เป็นผู้ที่ยืนหยัดในการสนับสนุนสมาชิกให้ดำเนินชีวิตตามหลักการแห่งพระคริสตธรรมคัมภีร์ และการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ
 • เป็นผู้ที่มีหัวใจแห่งการอภิบาลดูแลสมาชิกด้วยความรัก และมีของประทานในการสอนที่เป็นพระพรอย่างมากในงานของพระเจ้า
สมชาย ลัดดา Mr. Somchai Latda

หัวหน้างานฝ่ายพัฒนา Head of developing department

ผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนา ซึ่งดูแลในส่วนงานพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในคริสตจักร ด้านความรู้พระคัมภีร์ การฝึกอบรม ทักษะใหม่ๆ ที่จะทำให้สมาชิกในคริสตจักรได้รับประโยชน์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมของคริสตจักร
Mr. Somchai Latda (Kenichi) is a full-time church staff. He works as the head of developing department, which develops the potential of church’s members in the area of biblical knowledge and training, in order to benefit church’s members through church’s activities.

พิทักษ์ ซุยหลวง Mr. Pitak Suiluang

เลขานุการ ศิษยาภิบาล Pastor Secretary

เลขานุการ ของศิษยาภิบาลคริสตจักร ทำหน้าที่ดูแล และประสานงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของ ศิษยาภิบาล
A pastor’s secretary is in charge of overseeing and coordinating in all directly related aspects of the pastor.

ไกรฤทธิ์ นาขวัญ Mr. Krairit Nakhuan

หัวหน้างานมีเดีย Head of media department

หัวหน้างานมีเดีย ที่สนับสนุนงานของคริสตจักร โดยดูแลงานในส่วนของงานในด้านมัลติมีเดียในทุกรูปแบบ รวมไปถึงงาน IT ในคริสตจักร
Mr. Krairit Nakhuan is a full-time church staff. He works as the head of media department which supports church’s ministries in the area of all kinds of media, including IT.

อาทิตยา ซุยหลวง Miss Atittaya Suiluang

หัวหน้าฝ่ายอภิบาล Pastoral manager

หัวหน้างานฝ่ายพันธภิบาล ที่ดูแลสมาชิกในคริสตจักรในด้านชีวิต จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยการให้การสนับสนุน ผ่านงานต่างๆ อาทิ การจัดกลุ่ม Life Club ในแต่ละสัปดาห์ การอภิบาลดูแลสอนพระคัมภีร์ของสมาชิกในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้เติบโตและเรียนรู้จักรพระเจ้า และดำเนินชีวิตอย่างประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต
Miss Atittaya Suiluang is a full-time church staff. She works as the head of pastoral department which takes care of church’s members in the area of their lives, minds and spirits by supporting them through many activities, for example, holding life clubs (small groups) in every week, instructing Bible in each life club for church’s members to grow up spiritually and to know Christ much more, and to live successfully in every area of their lives.