ศศินารถ​ หมอติ้น

receptionist

จุลดิศ แสนระลึก

Electric Guitarist

เฉลิมพล เชียงหลง

Event coordinator

ศตวรรษ ขันนันตะ

Event coordinator assistant

สหัสวรรษ ขันนันตะ

Event coordinator assistant

แอลนาริสต์ เขื่อนคุ้ม

Children Church teacher