ผศ.สุรกิจ คำวงศ์ปีน

Unit Leader : Next Pro Group

ผู้ที่มีหัวใจที่รักและห่วงใยในการดูแลสมาชิกคริสตจักร ของกลุ่มคนวัยครอบครัวและวัยทำงาน

สมพงษ์ พิทยาพูนผล

Unit Leader : Pro Active Group

ผู้ที่มีหัวใจที่รักและห่วงใยในการดูแลสมาชิกคริสตจักร ของกลุ่มคนวัยทำงาน

จำเริญสุข พิพัฒน์ตันติศักดิ์

Unit Leader : Pioneer Group

ผู้ที่มีหัวใจที่รักและห่วงใยในการดูแลสมาชิกคริสตจักร ของกลุ่มคนวัยครอบครัวและวัยทำงาน

พรพรต อริยะนนทกุล

Unit Leader : Faith Full Group

ผู้ที่มีหัวใจที่รักและห่วงใยในการดูแลสมาชิกคริสตจักร ของกลุ่มคนวัยครอบครัวและวัยทำงาน

รวีวรรณ มิ่งขวัญ

Unit Leader : Smart Pro Group

ผู้ที่มีหัวใจที่รักและห่วงใยในการดูแลสมาชิกคริสตจักร ของกลุ่มคนวัยทำงาน

พิทยา ศรีสุวรรณ์

Unit Leader : BMW Group

ผู้ที่มีหัวใจที่รักและห่วงใยในการดูแลสมาชิกคริสตจักร ของกลุ่มคนวัยครอบครัวและวัยทำงาน

เพลินพิศ พินิจชัย

Unit Leader : Prosper Group

ผู้ที่มีหัวใจที่รักและห่วงใยในการดูแลสมาชิกคริสตจักร ของกลุ่มคนวัยทำงาน