theALL Bike

เชิญชวน เพื่อนๆทุกคน มาออกกำลังกาย ด้วยการปั่นจักรยาน กับ theALL Bike พบกันทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 6:30น. ณ ออฟฟิศคริสตจักร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment